Стан і рух основних виробничих фондів цеху, тис. грн

Основні фонди На 1.01 Уведені Виведені
1.02 1.06 1.03 1.10
Будівлі
Споруди
Силове обладнання
Робоче обладнання
Засоби автоматизації
Транспортне обладнання
Інструмент
Інші

Задача 2.5.Знайти коефіцієнт завантаження верстатів, якщо ефективний фонд часу складає 4000 годин. Коефіцієнт виконання норм 110 %. Річний обсяг виробництва продукції складає 200 тис. шт. Технологічний процес обробки наступний: трудомісткість токарних робіт – 10 хв., фрезерних – 30 хв., свердлильних – 2 хв.

Задача 2.6.У цеху машинобудівного заводу встановлено 140 станків, режим роботи цеху 2-змінний, тривалість зміни 8, 5 год. Річний обсяг випуску продукції 380 тис. виробів. Виробнича потужність цеху 410 тис. виробів. Визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального завантаження, якщо кількість робочих днів у році 260, час фактичної роботи станка за рік 4,2 тис. год.

Задача 2.7. На механічній дільниці ремонтного цеху підприємства «Росток» установлено 20 од. металорізальних вер­статів, з них токарних – 9; фрезерних – 4; свердлильних – 2, шлі­фувальних – 5. За місяць, в якому було 22 робочі дні, вер­статами фактично відпрацьовано 2 750 верстато-год., зокрема то­карними 1540; фрезерними 575; свердлильними 270; шліфувальними – 365. Цех працює в одну зміну триваліс­тю 8 годин.

Визначити коефіцієнти змінності роботи кожної групи мета­лорізальних верстатів і середній коефіцієнт змінності роботи устаткування на механічній дільниці ремонтного цеху.

Задача 2.8.Результати разового обстеження рівня позмін­ного екстенсивного використання металорізальних верстатів у виробничих цехах машинобудівного підприємства «Металург» наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Наявний парк металорізальних верстатів і рівень їх
екстенсивного використання на підприємстві «Металург»

Виробничий цех Кількість установлених верстатів, од. Кількість верстатів, що працювали протягом зміни, од. Кількість відпрацьованих верстато-годин за зміну
1-ї 2-ї 1-ї 2-ї
Механічний цех № 1
Механічний цех № 2
Механічний цех № 3
Інструментальний цех
Ремонтно-механічний цех
Разом по підприємствуВизначити коефіцієнти змінності роботи металорізальних вер­статів окремих цехів і підприємства в цілому двома способами (без урахування та з урахуванням внутрішньозмінних утрат ро­бочого часу). Порівнявши розрахункові показники, зробити ви­сновок про те, який із застосованих способів визначення ко­ефіцієнта змінності роботи устаткування точніше характеризує екстенсивний рівень його використання.

Задача 2.9. Визначити показники оборотності оборотних засобів підприємства, якщо відомо, що обсяг реалізованої про­дукції за рік склав 5670 тис. грн, а середній залишок нормованих оборотних засобів 394 тис. грн. Якою є швидкість обороту?

Задача 2.10. Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої продукції при такій же сумі оборотних засобів, якщо в результаті впровадження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилася на 12 днів. За планом завод повинен реалізувати продукції на 35 млн грн, при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 7 млн грн.

Задача 2.11.Норматив оборотних засобів підприємства у звітному році склав 958 тис. гри., а обсяг реалізованої продукції 1560 тис. грн. Як повинен змінитися коефіцієнт оборотності, якщо в плановому році передбачається збільшення обсягу реалізованої продукції на 15 %, а нормативу оборотних засобів тільки на 10 %.

Задача 2.12.Встановити необхідний приріст нормативу власних оборотних засобів підприємства за таких умов: обсяг реалізованої продукції в попередньому році склав 3500 тис. грн. при нормативі оборотних засобів 350 тис. грн; у плановому році випуск продукції збільшиться на 30 % при скороченні тривалості обороту оборотних засобів на 5 днів.

Задача 2.13.Узвітному році підприємством реалізовано продукції на суму 100 млн. грн. при нормативі власних оборотних коштів 12 млн. грн. На плановий рік намічено збільшити випуск продукції на 30 %. При цьому передбачається 50 % необхідного приросту нормативу оборотних засобів одержати за рахунок кредиту банку, а решту суми – за рахунок прискорення оборот­ності оборотних засобів. Як повинна змінитися тривалість оборо­ту оборотних засобів?

Задача 2.14.Проаналізувати зміну обсягу реалізованої продукції підприємства за звітний рік порівняно з планом за рахунок зміни величини оборотних засобів і прискорення їх оборотності. Вихідні дані представлені в таблиці 2.3.Таблиця 2.3

План Факт
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
Середній залишок нормованих оборотних засобів, тис. грн.

Задача 2.15.* Невелика група підприємців має намір створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке вироблятиме й реалізовуватиме лічильники виробничого призначення «Сатурн». Для цього потрібно знайти й орендувати придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; закупити офісні меблі й господарський інвентар загальною вартістю 300 тис. грн; придбати виробниче устаткування на суму 700 тис. грн.

У розрахунку на одиницю продукції матеріальні витрати ста­новитимуть 48 грн, а інші змінні витрати – 32 грн. Усі витрати на виробництво розподіляються рівномірно протягом вироб­ни­чо­го циклу. Придбання сировини й виготовлення виробів здійс­нюється щодня партіями по 200 од. Ціна реалізації одиниці продукції – 130 грн.

Матеріальні ресурси перебуватимуть у виробничих запасах протягом 20 днів, а в незавершеному виробництві − 10 днів. Запас готової продукції на складі підприємства має бути розрахований приблизно на 4 доби. Комерційний кредит під половину щоденної реалізації продукції братиметься терміном на 60 днів. Сума орендної плати за користування приміщенням становитиме 20 тис. грн, а створюваний резерв коштів – 10 тис. грн.

Обчислити загальну потребу підприємців у основному та оборотному капіталі для започаткування бізнесової діяльності.


3153203267070355.html
3153278009227450.html
    PR.RU™